για την 8η Ημερίδα Νοσηλευτικής

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έως και τη Δευτέρα 5/6/2017 στις 24.00

   

  Γενικές Πληροφορίες – Οδηγίες

  • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές
  • Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά δε θα γίνονται αποδεκτές.
  • Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) εργασίες ως κύριος συγγραφέας και μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε τρείς (3) εργασίες.
  • Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο (συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής εδώ)
  • Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω από 8 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).
  • Θα πρέπει να δηλώνεται από τους συγγραφείς εάν οι περιλήψεις έχουν υποβληθεί σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο.
  • Με την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψης της εργασίας σας, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής μέσω e-mail. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το σχετικό e-mail εντός 5-10 λεπτών από την ώρα αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μας. στο τηλέφωνο 210 4953646, κα Κόντου Τάνια, email: info@empakan.gr
  • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 9 Ιουνίου 2017.
  • Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση των υποβληθέντων εργασιών.
  • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
  • Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλεκτρονικό φάκελο των περιλήψεων ή της μη ένταξής της στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα.
  • Δε θα γίνεται αποδεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  • Ο συγγραφέας/οι συγγραφείς που αναγράφονται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμμετεχόντων ότι το περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.

  Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων

  • Η εργασία θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

  Παθολογική Νοσηλευτική
  Χειρουργική / Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
  Κοινοτική Νοσηλευτική/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  Καρδιολογική/Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική
  Νοσηλευτική Μητρότητας/Γυναικολογική Νοσηλευτική
  Νοσηλευτική ΜΕΘ & Επείγουσα Νοσηλευτική
  Διοίκηση-Οργάνωση & Οικονομική αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας / Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας
  Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία
  Νοσηλευτική Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
  Πληροφορική της Υγείας
  Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας

  • Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηματική ανασκόπηση) καθώς και της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  1. Εισαγωγή
  2. Σκοπός
  3. Μεθοδολογία
  4. Αποτελέσματα
  5. Συμπεράσματα
  6. Λέξεις κλειδιά (από 3 έως 5)
  • Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις-Κλειδιά.
  • Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις, , να στοιχηθεί πλήρως, με προτεινόμενη γραμματοσειρά Arial, μέγεθος χαρακτήρων 11 pt
  •  Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να επισυναφθεί ως αρχείο του Microsoft Office , MS Word for Windows στο πεδίο επισύναψης που θα δείτε παρακάτω και να μην ξεπερνά ως μέγεθος τα 2 ΜΒ.
  • To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανιστεί ολογράφως και σε παρένθεση η σύντμηση. Στο κείμενο δε θα περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα ή εικόνες. Επισύναψη διαγράμματος ή εικόνας στο αντίστοιχο πεδίο επισύναψης . Για τη στοίχιση των στηλών στους πίνακες, παράκληση να µη χρησιμοποιείται space (διάστηµα) αλλά Tab.
  • Οι συγγραφείς, στην αμέσως επόμενη σειρά µε πεζούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως (Όνο­µα-Επώνυµο). Για όλους τους συγγραφείς, να αναφέρεται ολοκληρωμένο το επίθετό τους και το πρώτο γράµµα του ονόµατός τους Π.χ. Παπαδόπουλος Κ., Νικολάου E., Αναγνώστου Β.
  • Το Επιστημονικό Κέντρο Προέλευσης – Φορέας Εργασίας και η Πόλη, θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία τους κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων.
  • Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσής του ή των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αµέ­σως επόμενη σειρά σε πλάγια γραφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Παραδείγματος χάρη  Παπαδόπουλος K.1,  Νικολάου Ε.2 , Αναγνώστου Β.3, ………… Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, 2 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας
  • Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined)  και BOLD . Π.χ. Παπαδόπουλος K.1
  • Οι λέξεις δεν πρέπει να κόβονται στα δύο αλλά να γράφονται σε επόμενη σειρά.
  • Το αρχείο της περίληψης της εργασίας, είναι επιβεβλημένο, να αποθηκευτεί πρώτα στον υπολογιστή σας µε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά ανάµεσα στις λέξεις.
  • Ακρωνύμια όρων µπορούν να χρησιμοποιούνται, µε τον όρο ότι θα γραφούν σε παρένθεση, µετά την πρώτη αναγραφή του όρου, ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρµακα θα πρέπει να αναφέρονται µε την επιστημονική ονοµασία και όχι µε την εµπορική.
  • Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
  • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
  • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.
  • H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο Τηλέφωνο: 210 4953646και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@empakan.gr

  Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών

  • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

  Προφορικές Ανακοινώσεις
  Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

  Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e – Poster)
  Τα e – poster θα παρουσιαστούν σε ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε τρία (3) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

  • Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.
  • Η παρουσίαση θα γίνει είτε απευθείας με προβολή του αρχείου word είτε με την μορφή Power Point Presentation (διαστάσεις σελίδας 100cm x 80cm σε κατακόρυφη διάταξη)

  Έπαινοι θα δοθούν στις τρείς καλύτερες  Προφορικές Ανακοινώσεις

  Επιτροπή Βράβευσης :   Μ. Κουράκος, Ι. Κυριαζής, Μ. Σαρίδη